Teslim Alma Ofisi
Alış Tarihi
{{fromDayNumber}}
{{fromDayName}} {{fromMonthName}}
Saat Aralığı
İade Etme Ofisi
İade Tarihi
{{toDayNumber}}
{{toDayName}} {{toMonthName}}
Saat Aralığı

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ETKİNLİĞİ KATILIMCISI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://otokocotomotiv.com.tr/kvk_politikasi.pdf linkinden erişilebilen Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizce gerçekleştirilen Etkinliği (“Etkinlik”) başvurunuzun alınması ve katılım şartlarını sağlamanız halinde katılımınızın sağlanması,
 • Kazanmanız halinde duyurulması, tarafınızla ilgili iletişim sağlanması ve söz konusu olması halinde ödülün tarafınıza iletilmesi/kullandırılması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Etkinlik faaliyetlerinin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, organizasyonların yönetimi,
 • Katılımcı memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Etkinlik’i kazanmanız halinde açık rızanıza dayalı olarak;

 • Kimlik ve Etkinlik katılımına konu avatar görseli verilerinizin Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması ve bilgi verilmesi amaçlarıyla kamuya açık olarak Şirket’in sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında Etkinlik paydaşı olan Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi’ne , hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına yönelik kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Etkinlik’i kazanmanız ve açık rızanızın bulunması halinde kimlik ve Etkinlik katılımına konu avatar görseli verileriniz Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması ve bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt dışında mukim ilgili sosyal medya platformu ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formunun doldurulması, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalarımız, internet sitemiz, kısa mesaj ve e-posta kanalları üzerinden toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://otokocotomotiv.com.tr/veri_sahibi_basvuru_formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ETKİNLİK KATILIMCISI AÇIK RIZA METNİ

Etkinlik Katılımcısı Aydınlatma Metni uyarınca kimlik ve Etkinlik katılımına konu avatar görseli verilerinizin Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması ve bilgi verilmesi amaçlarıyla kamuya açık olarak Şirketin sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Şirket içi ve dışı sair mecralarda yayımlanmasını ve yurt dışında mukim ilgili sosyal medya platformu ile paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?